Ημερίδα με θέμα «Αναζητώντας την αριστεία στη μουσική εκτέλεση», 3 Μαΐου 2014

Το άγχος του νεαρού εκτελεστή: παράγοντες, συμπτώματα και αντιμετώπιση για βέλτιστη επίδοση
Το άγχος στη μουσική εκτέλεση (performance anxiety) -ιδιαίτερα, για έναν νεαρό μουσικό εκτελεστή- είναι ένα πολυδιάστατο φαινόμενο. Οι παράγοντες που το προκαλούν και το καθορίζουν δύναται να ανάγονται σε ψυχολογικούς, κοινωνικούς, πολιτισμικούς. Οι ψηλές μετρήσεις του άγχους στη μουσική εκτέλεση, συνήθως, προκαλούν έντονα προβλήματα στην ομαλή διεξαγωγή της μουσικής εκτέλεσης. Συνεπώς η αναζήτηση των βαθύτερων αιτιών με σκοπό την εξατομικευμένη αντιμετώπισή τους αυξάνει την επίδοση του εκτελεστή.


For more info click here