The Project

Το πρόγραμμα αναβαθμίζει τη μουσική εκπαίδευση στην προσχολική ηλικία στο επίπεδο ενός επαγγελματικά εξειδικευμένου θέματος. Το πρόγραμμα προσφέρει κατεύθυνση, περιεχόμενο, ελαστικότητα, βάθος και ποικιλία στη μουσική εκπαίδευση της προσχολικής ηλικίας και στην προετοιμασία του εκπαιδευτικού.

Η μουσική εκπαίδευση της προσχολικής ηλικίας είναι ουσιώδης για την ψυχοκινητική, συναισθηματική, ψυχολογική, κοινωνική, διανοητική ανάπτυξη καθώς επίσης και την ανάπτυξη της φαντασίας του παιδιού. Η μουσική επικοινωνία και η ανάπτυξη των μουσικών διαδικασιών στον άνθρωπο αναπτύσσονται παράλληλα με την ανάπτυξη της γλώσσας ως βασικά στοιχεία της εξελικτικής δυνατότητας του ανθρώπου για κοινωνικο-πολιτιστική ανάπτυξη. Παρόλο που παρατηρείται μία άνευ προηγουμένου διεύρυνση της παροχής μουσικής εκπαίδευσης στην προσχολική ηλικία στην Ευρώπη και, πρόσφατα στη Μεσόγειο, η αρχική ανάλυση μας στις χώρες αυτές οδηγεί στο συμπέρασμα ότι: υπάρχει μια χαοτική προσφορά διαφορετικών προγραμμάτων ασύνδετων μεταξύ τους, κρατικών και μη, εγκεκριμένων και μη, τα οποία δεν είναι επαρκώς αποτελεσματικά και δεν ανταποκρίνονται στο κάθε πολιτισμικό πλαίσιο. Συχνά, αυτά τα προγράμματα είναι αποκομμένα από τις μουσικές ικανότητες των παιδιών και των δασκάλων, τα ενδιαφέροντα και τις ταυτότητές τους, από τους μουσικούς πολιτισμούς, παραδόσεις και πρακτικές των χωρών μας και ευρύτερα της Μεσογειακής περιοχής και ενσωματώνουν ακατάλληλο υλικό από διδακτικές πρακτικές για μεγαλύτερες ηλικίες και από εισαγόμενα προγράμματα μουσικής εκπαίδευσης της προσχολικής ηλικίας. Οι διδακτικές πρακτικές της μουσικής εκπαίδευσης της προσχολικής ηλικίας των χωρών μας διέπονται από τον δυτικό εθνοκεντρισμό και τις ιδεολογίες σχετικά με το μουσικό ταλέντο, τη δυσκολία και πολυπλοκότητα στη μουσική εκτέλεση, οι οποίες δεν επιτρέπουν σε όλα τα μικρά παιδιά να συμμετέχουν δημιουργικά στη μουσική μάθηση. Η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών είναι φτωχή. Οι εκπαιδευτικοί και οι μουσικοί που ασχολούνται με τη μουσική εκπαίδευση της προσχολικής ηλικίας αντιλαμβάνονται τη σημασία της μουσικής αλλά στερούνται κατάλληλων παιδαγωγικών δεξιοτήτων, γνώσεων και αυτοπεποίθησης ώστε να δημιουργήσουν κατάλληλο μαθησιακό περιβάλλον και διαδικασίες μουσικής μάθησης στα μικρά παιδιά.

Το πρόγραμμα αποτελεί μια σθεναρή ανταπόκριση στα πιο πάνω. Ενώνει τις δυνάμεις αναγνωρισμένων ειδικών και διεθνώς καταξιωμένων μουσικοπαιδαγωγών, ακαδημαϊκών και ερευνητών στην μουσική εκπαίδευση της προσχολικής ηλικίας από την Κύπρο, Ελλάδα, Ιταλία και Ισπανία. Λαμβάνει σοβαρά υπόψη τη φωνή των παιδιών, των εκπαιδευτικών, των ερευνητών, τις πλούσιες και διαφορετικές Μεσογειακές μουσικές παραδόσεις και πρακτικές, καθώς και διεθνή ερευνητικά πορίσματα στη μουσική εκπαίδευση της προσχολικής ηλικίας, έτσι ώστε να εγκαθιδρύσει πολυπολιτισμικά και διαπολιτισμικά πρότυπα ύλης, εκπαιδευτικές πολιτικές γραμμές, μεθοδολογίες και υλικό στη μουσική εκπαίδευση της προσχολικής ηλικίας και να δημιουργήσει μια παιδοκεντρική, παιγνιώδη, μουσικο-κεντρική, στοχευμένη, συγκροτημένη και κατάλληλη μουσική εκπαίδευση στην προσχολική ηλικία. Όλες αυτές οι μεθοδολογίες που συνθέτονται από το σύνολοτων παραγόντων που προαναφέραμε στοχεύουν στο να αναπτύξουν στα μικρά παιδιά και στους εκπαιδευτικούς τους, αντίληψη και δεξιότητες πολυ-μουσικότητας, πολυ-πολιτισμική αυτοπεποίθηση και βαθύτερη κατανόηση των μουσικών διαδικασιών και του τρόπου με τον οποίο η μουσική εμπειρία συνδέεται με πολιτισμικές αξίες και εμπειρίες. Το Ευρωπαικό αυτό πρόγραμμα,  συνδέεται με τις δημιουργικές διαδικασίες των παιδιών, επιτρέποντας έτσι στη μουσική εκπαίδευση να εμπλουτίσει τις δημιουργικές ικανότη. τες των παιδιών. Επικεντρώνεται επίσης στην εκπαίδευση των παιδαγωγών με σκοπό να γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ των εκπαιδευτικών με γενική εκπαίδευση και των μουσικά ειδικευμένων όσον αφορά την προετοιμασία τους. Επομένως, προχωρεί και σε μια εκτεταμένη επιστημονική εθνογραφική έρευνα στις ταυτότητες των δασκάλων και στην καλύτερη πρακτική για την εκπαίδευσή τους.

θα αναπτυκτεί φιλοσοφία και αναλυτικό πρόγραμμα, διαπολιτισμικές και πολύ-πολιτισμικές διδακτικές μεθόδους και υλικό, ένα 30-ωρο πρόγραμμα εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών, 5 δραστηριότητες διάχυσης των αποτελεσμάτων και ένα εργαλείο μέτρησης προόδου και αξιολόγησης της μουσικής μάθηση των παιδιών ηλικίας 3-6 χρονών, τελικό συνέδριο, ηλεκτρονικό βιβλίο, εγχειρίδιο με διδακτικές δραστηριότητες και ακουστικό υλικό.

Η διάρκεια του προγράμματος είναι από 1η Σεπτεμβρίου 2014 - 31η Αυγούστου 2016.

Η ενσωμάτωση της πρακτικής και θεωρητικής γνώσης που θα προκύψει από αυτό το πρόγραμμα και η εφαρμογή των αποτελεσμάτων του σε Μεσογειακά, Ευρωπαϊκά και διεθνή τριτοβάθμια ιδρύματα μουσικής εκπαίδευσης και σε προγράμματα κατάρτισης εκπαιδευτικών κέντρων μπορεί να προσφέρει ευκαιρίες σε μεγάλο αριθμό επαγγελματιών να αποκτήσουν δεξιότητες και γνώσεις οι οποίες θα αναβαθμίσουν την αντίληψή τους όσον αφορά τη μουσική μάθηση των παιδιών ηλικίας 3-6 χρόνων και να καλλιεργήσουν κριτική σκέψη βελτιώνοντας έτσι την επαγγελματική αποδοτικότητα τους. Εκατοντάδες εκπαιδευτικών και ατόμων με θέσεις κλειδιά στον τομέα μπορούν να ωφεληθούν μέσω των διαφορετικών, πολλαπλών και συστηματικών δραστηριοτήτων διάδοσης του σε τοπικό, Ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, ούτως ώστε να επιδράσουν καταλυτικά στη μουσική εκπαίδευση χιλιάδων παιδιών.

Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση (ανακοίνωση) δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

This European program raises early childhood music education (=ECME) to the status of a professional specialized subject in early childhood education and care, offering direction and order, flexibility and versatility in ECME and teacher preparation.

ECME is fundamental in the psychokinetic, emotional, psychological, social, mental and imaginative development of children. Musical communication and development of musical processes in humans develop in parallel with language as fundamental parts of the human evolutionary potential for socio-cultural growth. Although there is unprecedented expansion of provision of ECME in kindergartens, early childhood care centres and afternoon music schools in Europe and recently in the Mediterranean the Need Analyses in our countries concluded that: there is a chaotic and unrelated offering of different programmes, official and unofficial, that are not adequately efficient and do not correspond to the cultural context, often disconnected from children’s and teachers’ musical abilities, interests and identities incorporating inappropriate material from teaching practices for older children and from imported commercial ECME programmes from US and UK. Teaching practices are governed by western ethnocentrism and ideologies of musical talent that do not allow all young children to enter into meaningful musical discourses of participating and creating. Teacher training is very poor; Early childhood educationalists and musicians understand the importance of music but lack the proper pedagogical skills, knowledge and confidence to teach music to young children.

The program is a firm response to the above. It joins forces by acclaimed ECME specialists and music education researchers from Cyprus, Greece, Italy and Spain. It takes into account the voices of children, teachers, researchers, rich and diverse Mediterranean musical traditions and practices and international perspectives in ECME in order to establish multicultural and intercultural ECME curricula, methodologies and material and devise child-led, playful, music-centered, agency-focused, integrated and appropriate ECME. research, by travelling through all the steps of multiculturalism develops more global musically-oriented educational methodologies – the ways structured sounds have created musical meaning out of features of the culture from which music springs - to direct the content, structure and methodology of ECME. These all-encompassing methodologies aim for developing in young children intelligence of poly-musicality, multicultural confidence and deeper understanding of the sonorous expressiveness of music and how the musical experience is related to cultural values and experiences. The program intercepts and connects with children’s creative processes, thereby allowing music education to advance and enrich children’s creative capabilities and focuses on human agency in ECME teacher education as well and aims to bridge the gap between generalist and music specialists in teacher’s preparation. Therefore, it extents a large ethnographic research on teachers’ identities and on best practice in educating them.

The program will develop curriculum, intercultural teaching methodologies and material, a 30-hour training course, 4 workshops and an assessment and evaluation tool for 3-5 ½ year old children’s music learning and musicality, final conference, e-book, music education manual with teaching activities and sound material.

Integration of the practical and theoretical knowledge emerging from this partnership in Mediterranean, European and worldwide graduate music education institutions’ and training centres' coursework and in-service training music education courses can provide opportunities to large numbers of professionals to gain skills and knowledge. This will transform their awareness about young children’s musical behaviours and learning as well as develop critical thinking needed now and in the future, thus improving their professional quality creativity and performance in early childhood music education; their future employability in formal, semi-formal or informal learning environments and educative contexts and activities. Hundreds of educationalists and stakeholders in ECME will be reached through diverse, multiple and systematic dissemination activities in local, European and International level, in order to impact thousands of children's music education in the present and for the forthcoming generations.

L'ECME (Educazione Musicale nella Prima Infanzia) è fondamentale nello sviluppo psicocinetico, emotivo, psicologico, sociale, mentale e creativo dei bambini. La comunicazione musicale dell'uomo si sviluppa in parallelo con il linguaggio come parte fondamentale del potenziale evolutivo umano per la crescita socio-culturale. Anche se c’è un'espansione senza precedenti di attività di ECME negli asili nido e scuole dell’Infanzia, nei centri di assistenza per l'infanzia e nelle scuole di musica in Europa e di recente nel Mediterraneo, le analisi sui bisogni dei nostri paesi hanno concluso che vi è un'offerta caotica e non organica di diversi programmi, ufficiali e non ufficiali , che sono scarsamente efficienti e che non corrispondono al contesto culturale in cui vengono applicati, che spesso sono scollegati dalle capacità, dagli interessi e dalle identità dei bambini e degli insegnanti e che incorporano in maniera inappropriata materiale didattico di pratiche adatte a bambini più grandi e da importati programmi commerciali ECME di Stati Uniti e Regno Unito. Le pratiche d'insegnamento sono governate da un etnocentrismo occidentale e da ideologie basate sul talento musicale che non consentono a tutti i bambini di entrare in significativi ambiti musicali in maniera partecipativa e creativa. La formazione degli insegnanti è molto scarsa; gli educatori della prima infanzia e i musicisti capiscono l'importanza della musica, ma non hanno la corretta capacità pedagogica, la conoscenza e la fiducia per insegnare musica ai bambini.

MUSICHILD vuole essere una risposta ferma a tutto questo. Si uniscono le forze di ricercatori e acclamati specialisti ECME, già attivi e conosciuti nei loro paesi di provenineza e a livello internazionale, nell'educazione musicale da Cipro, Grecia, Italia e Spagna. MUSICHILD tiene conto delle voci dei bambini, degli insegnanti, dei ricercatori, delle ricche e diverse tradizioni e pratiche musicali del Mediterraneo e delle prospettive internazionali nell'ECME, per definire un'offerta formativa multiculturale e interculturale, per definire metodologie e materiali e concepire un ECME appropriato ed integrato, centrato sui bambini, sulla musica e sul suo aspetto ludico. La ricerca di MUSICHILD, viaggiando attraverso tutte le fasi del multiculturalismo, sviluppa metodologie educative musicalmente più globali - i modi in cui i suoni strutturati hanno creato significato musicale nella cultura da cui nasce la musica - per dirigere e direzionare il contenuto, la struttura e la metodologia nell'ECME, appunto. Queste metodologie onnicomprensive hanno l'obiettivo di sviluppare nei bambini un'intelligenza poli-musicale, una fiducia multiculturale e una più profonda comprensione dell'espressività sonora della musica e di come l'esperienza musicale è legata ai valori ed alle esperienze culturali. MUSICHILD intercetta e si collega con i processi creativi dei bambini, consentendo in tal modo all'educazione musicale di avanzare ed arricchire le capacità creative dei bambini, maanche di esserne arrichita. MUSICHILD si concentra sulle interazioni umane nella formazione degli insegnanti dell'ECME e si propone di colmare il divario tra generalisti e specialisti di musica nella preparazione degli insegnanti. Pertanto, ne risulterà una grande ricerca etnografica sulle identità degli insegnanti e sulle migliori pratiche nella loro educazione e preparazione.

MUSICHILD svilupperà programmi didattici, metodologie didattiche interculturali, materiale didattico, un corso di formazione di 30 ore, 4 workshop e uno strumento di validazione e valutazione dell'apprendimento della musica e della musicalità per bambini di 3-7 anni, una conferenza finale, un e-book, un manuale di educazione musicale con attività didattiche e materiale audio.

L'integrazione delle conoscenze pratiche e teoriche che emerge da questa partnership offrirà l'opportunità di acquisire competenze e conoscenze ad un gran numero di professionisti del Mediterraneo, delle istituzioni europee, di tutto il mondo dell'alta formazione musicale, dei centri di formazione musicale e dei corsi di aggiornamento.

Questo trasformerà la loro consapevolezza dei comportamenti musicali dei bambini piccoli e dei loro processi di apprendimento e svilupperà ora e in futuro il pensiero critico necessario, migliorando così la qualità della loro creatività professionale nell'educazione musicale per la prima infanzia; la loro futura occupabilità in ambienti di apprendimento formali, semi-formali o informali. Centinaia di educatori e addetti ai lavori ECME saranno raggiunti attraverso diverse, molteplici e sistematiche attività di diffusione a livello locale, europeo e internazionale, al fine di avere un impatto sull'educazione musicale di migliaia di bambini nel presente e per le future generazioni.

MUSICHILD persigue poner la educación musical al nivel de cualquier otra materia en educación infantil ofreciendo dirección y orden, flexibilidad y versatilidad en la formación del profesorado de educación musical infantil.

Este campo de la educación musical infantil es fundamental para el desarrollo psicomo-triz, emocional, psicológico, social, mental, e imaginativo de los más pequeños. La comunicación y el desarrollo de los procesos musicales se desarrolla en los humanos en paralelo al lenguaje como parte fundamental de su potencial evolutivo para el crecimiento sociocultural. Aunque hay una expansión sin precedentes en la oferta musical en educación infantil, escuelas infantiles matutinas y escuelas de música en toda Europa –más recientemente en los países mediterráneos–, nuestro análisis de la situación en nuestros respectivos países concluye que: hay una oferta caótica y desconectada entre los diferentes programas tanto oficiales como extraoficiales; que no son suficientemente eficientes y no se corresponden con el contexto cultural, con frecuencia desconectado de las capacidades musicales del profesorado y de los niños y niñas; que hay intereses e identidades que incorporan material inadecuado provenientes de prácticas de enseñanzas más acordes para niños y niñas de más edad y de programas comerciales de educación musical infantil de los Estados Unidos y del Reino Unido. Estas prácticas de enseñanza se rigen por un etnocentrismo occidental y por ideologías sobre el talento musical que no permiten a los más pequeños acceder a discursos musicales significativos mediante la participación y la creación; la formación del profesorado es muy limitada; los educadores de este nivel educativo y los músicos comprenden la importancia de la música pero adolecen de las capacidades pedagógicas adecuadas, conocimiento y confianza para enseñar música a los más pequeños.

MUSICHILD quiere dar una respuesta clara y directa a la situación descrita. Para ello aúna a especialistas de reconocido prestigio en educación musical infantil de Chipre, España, Grecia, e Italia. Tiene en mente las voces de los niños y niñas, del profesorado, de las investigadoras e investigadores, de las ricas y diversas tradiciones y prácticas musicales mediterráneas y de las perspectivas internacionales en educación musical infantil con el fin de establecer un currículo, metodología y materiales interculturales y multiculturales en este ámbito que permita diseñar una educación musical infantil centrada en la infancia y en la música, que sea además lúdica. La investigación de MUSICHILD, a través de la ruta que nos marca la multiculturalidad, desarrolla metodologías educativas globales dirigidas hacia la música –es decir, las maneras que los sonidos estructurados crean significado musical en cada cultura de la que emana su música– para así dirigir el contenido, estructura y metodología de la educación musical infantil. Este enfoque global persigue el desarrollo de la inteligencia polimusical de los niños y niñas más pequeños, su confianza multicultural y una comprensión más profunda de la expresividad sonora de la música y de cómo la experiencia musical se relaciona con los valores y experiencias culturales. MUSICHILD capta y conecta con los procesos creativos de los niños y niñas, permitiendo así a la educación musical avanzar y enriquecer las capacidades creativas infantiles. MUSICHILD también focaliza en la agencia humana dentro de la formación del profesorado en educación musical infantil y se propone aunar la por el momento distinta formación del profesorado generalista y especialista en educación musical. Por tanto, abarca una gran investigación etnográfica sobre las identidades del profesorado y sobre el mejor modo de formarlos.

MUSICHILD desarrollará un currículo, metodologías de enseñanzas y materiales interculturales, un curso de 30 horas de formación, cuatro cursos intensivos y una herramienta de evaluación apta para niños y niñas de entre 3 y 5 años y medio sobre aprendizaje musical y musicalidad, así como un congreso de clausura, un libro electrónico, y un manual de educación musical con actividades de enseñanza y material sonoro.

La integración de conocimiento teórico y práctico proveniente de esta asociación de cole-gas de la Europa mediterránea y cualificados en instituciones educativas internacionales, que han realizado cursos en centros de formación esparcidos por todo el mundo dan pie a que un amplio número de profesionales puedan obtener capacidades y conocimiento. Esto transformará su percepción sobre las conductas musicales y el aprendizaje de los más pequeños además de ayudarles a desarrollar un pensamiento crítico necesario en estos momentos y en el futuro, mejorando así su calidad profesional en creatividad y prácticas en educación musical infantil, su futura empleabilidad en entornos de aprendizaje formales, semi-formales o informales, y los contextos educativos y las actividades. Se llegará a cientos de educadores y de responsables en educación musical infantil mediante la diseminación de sistemática, múltiple y diversa de actividades a nivel local, europeo e internacional, y llegar así en la educación musical de miles de niños en el presente y de las generaciones venideras.

Image